مقالات

دستورالعمل انجام کمک های اولیه

دستور العمل جعبه کمک اولیه

اقدامات ضروری هنگام انجام کمک های اولیه

در هنگام بروز حوادث دانستن چگونگی انجام کمک های اولیه و همچنین چگونگی استفاده از ابزار و سایل های جعبه کمک های اولیه میتواند کمک بسیاری به نجات جان افراد و مصدومین بکند.

منظور از کمک های اولیه چیست؟

کمک های اولیه به تمام اقدامات و فعالیت هایی گفته میشود که به صورت ماهرانه اصول پزشکی با استفاده از ابزار و جعبه های کمک اولیه و یا امکانات موجود در زمان وقوع حادثه برای فرد آسیب دیده صورت میگیرد گفته میشود. کمک های اوایه اقداماتی است که به فرد مصدوم تا قبل از رسدن نیروهای امداد و نجات ارائه میشود.

داشتن معلومات درباره کمک های اولیه مسئولیتی است همگانی که نه تنها جان افراد را نجات میدهد و از بروز عوارض ناشی از صدمات و جراحات جلوگیری میکند، بلکه موجب میشود تا روشی منظم در مقابله با فوریت ها بر اساس اولویت درمانی آنها تا حداکثر خدمات ممکن ، برای حداکثر افراد امکان پذیر گردد.

اقدامات اولیه و عمومی برای کمک های اولیه

به هنگام بروز حوادث و سانحه ممکن خیلی از افرادی که به چگونگی انجام کمک های اولیه واقف هستند نیز بر حسب شرایط و موقعیت محیط، نوع حادثه، تعداد مصدومین، میزان وسایل و امکانات کمکی و تعداد افراد کمک کننده، دچار سردرگمی شوند و ندانند دقیقا چه کاری را باید در چنین شرایط انجام دهند.

گاهی برای نجات افراد باید اقدامات فوری بعمل آید و گاهی نیازی به شتابزدگی نیست . کوشش ها می باید در جهت جلوگیری از صدمات بیشتر ، کمک گرفتن از دیگران و قوت قلب دادن به فرد حادثه دیده انجام گیرد.

برخی از نکات مهم به هنگام اقدام به کمک های اولیه

 •  قبل از هر چیز مطمئن شوید که اگر برای نجات مصدوم وارد عمل میشوید، خطری خود شما را تهدید نمیکند.
 •  به سرعت، بدون دستپاچگی، منظم و هدفدار عمل کنید و اولویت را به موارد اورژانس بدهید.
 •  سریعترین اقدام را جهت نجات حادثه دیده از موقعیت و شرایط خطرناک به عمل آورید . برای مثال وی را از آب خارج کنید ، از میان شعله های آتش در
  آورید و به طور کلی از وضعیت های دشواری که در آن گرفتار شده است دور نمائید.
 •  مصدوم را در وضعیت درست و راحت قرار دهید اما مطلقاًَ بیش از آنچه که الزم است او را حرکت ندهید.
 •  اقدامات خود را بر حسب نوع جراحات و ضایعات و یا ناخوشی ناگهانی و نیازهایی که در موقعیت بیمار آنها را ایجاب میکند انجام دهید.
 • کسی که کمک های اولیه را انجام میدهد باید شماره محل هایی که فوریت های پزشکی و امدادی را میپذیرند در اختیار داشته باشد.
 •  دقیقاًَ پرس وجو کنید و ببینید چه اتفاقی افتاده است . اطلاعات راجع به حادثه را ممکن است از خود حادثه دیده یا از افرادی که ناظر حادثه بوه اند جمع
  آوری کرد.
 •  قسمت هایی از لباس حادثه دیده را که به نقاط مختلف بدن او فشار میآورند شل کنید ) مثل باز کردن دکمه یقه ( و در صورت لزوم لباس های او را در
  آورید . اما به خاطر داشته باشید هرگز آسیب دیده را بدون مالفه و پوشش لخت نکنید . ضمناًَ از دستکاری غیر ضروری حادثه دیده احتراز کنید.
 •  اگر تنفس قطع شده و یا ضعیف باشد ، راه تنفس را باز کرده و در صورت لزوم تنفس مصنوعی را شروع نمائید.
 • جلوی خونریزی را بگیرید.
 •  سطح هوشیاری را بسنجید.
 •  از مصدوم در برابر شوک مراقبت کنید .
 •  احتمال وجود خونریزی داخلی یا مسمومیت را از نظر دور ندارید. اگر حدس میزنید بیمار مسموم شده است، دهان وی را برای پیدا کردن آثار باقیمانده
  از ماده مسموم کننده و سوختگی های ناشی از سم به دقت معاینه کنید و اطراف بیمار را برای پیدا کردن منبع مسموم کننده مثل قرص، شیشه دارو،
  مواد شیمیایی خانگی یا داروهای حشره کش جستجو کنید.
 • قبل از حرکت دادن مصدوم، جراحت ها و شکستگی های مهم را درمان کنید.
 • مراقب تغییر حال مصدوم باشید و آن را یادداشت کنید.
 •  به مصدوم بیهوش یا مصدومی که مظنون به جراحت داخلی است یا باید بالفاصله در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گیرد، از راه دهان چیزی نخورانید
 •  اجازه ندهید مردم دور شما جمع شوند. این کار باعث اختلال در درمان و مضطرب شدن مصدوم میشود.
 •  به مصدوم و اطرافیان اطمینان خاطر بدهید و اضطراب را از آنها دور سازید.
 •  در صورت لزوم بدون معطلی ترتیب انتقال مصدوم را به بیمارستان یا نزد پزشک بدهید .
 •  تا زمانی که حادثه دیده تحت نظر افراد با صالحیت مانند طبیب، گروه آمبوالنس، گروه نجات یا افسر پلیس قرار نگرفته است و یا تا هنگامی که خود وی
  نتواند از خود مراقبت کند و نیز تا وقتی که تحت مراقبت بستگانش در نیامده است، باید نسبت به او در خود احساس مسئولیت کنید و از وی مراقبت
  بعمل آورید.
 • از هر گونه اظهار نظر و تشخیص درباره آسیب دیده پرهیز کنید و در مورد وضعیت وی با اطرافیان صحبت و بحث نکنید.
 •  به عنوان فردی که کمک های اولیه را انجام می دهید باید به حدود توانایی های خود آگاه باشید و ضمن کمک های اولیه و مراقبت های فوری، هرگز اقدامی
  نکنید که سبب تشدید صدمات و جراحات حادثه دیده شود.

اصول و دستورالعمل کمک های اولیه

کمک های اولیه با توجه به نوع حادثه و اتفاقی که در آن رخ میدهد کاملا متفاوت می باشد و برای هر مصدوم یا هر حادثه ای باید به شکلی خاص و متفاوت شروع به امداد کرد. این نکته قابل ذکر است که اصول و ترتیب بندی پزشکی در رابطه با تمام شرایط دارای اصلی ثابت است اما به طور کلی با توجه به نوع حادثه و شکل مصدومیت نوع امداد نیز می بایست متنوع باشد.

کمک های اولیه در هنگام خون ریزی و زخم ها

در بیشتر مواقع به هنگام رخ دادن حادثه برای یک فرد زخم ها اولین اسیب ها برای فرد هستند. برخی از زخم ها در نقاط حساس بدن ایجاد میشوند و خود باعث پدید آمدن عوارض خطرناک میشوند و برخی از زخم ها دارای حساسیت کمتری هستند، اما در هردو حال رسیدگی و مراقبت از زخم ها امری لازم و ضروری است. . از نظر علمی ، از بین رفتن تداوم بافت ها در بدن، اعم از بافت درونی و یا بیرونی را زخم گویند، که به ۲ دسته زخم های باز و بسته تقسیم بندی میگردند.

زخم های باز عبارتند از:  پارگی و از بین رفتن تداوم پوست یا مخاط ها اشاره دارد. خراش ها، بریدگی ها، دریدگی ها، سوراخ شدن ها و کنده شدن ها از انواع زخم های باز به شمار میروند.

شایع ترین حوادثی که سبب ایجاد زخم های باز میشوند عبارتند از: حوادث اتومبیل، سقوط از بلندی، بد استفاده کردن از وسایل برنده و ابزار کار
ماشین و اسلحه

زخم های بسته عبارت اند از: ضایعات و جراحات بافت هایی که در زیر پوست و مخاط ها قرار گرفته اند.

کمک های اولیه به هنگام دیدن زخم های باز عبارت اند از:

 1. فورا از خون ریزی جلوگیری کنید.
 2. زخم ها را از آلودگی محافظت و ضد عفونی کنید.
 3. مراقبت های لازم برای رهایی بیمار از حالت شوک را فراهم کنید.
 4. از بیمار مراقبت های پزشکی به عمل آورید.

بهترین روش بند آوردن خونریزی شدید این است که ابتدا پانسمانی روی محل خونریزی بگذارید و سپس با دست به طور مستقیم به روی آن محل فشار وارد کنید زیرا با این روش بدون دخالت در جریان خون طبیعی ، از خونریزی جلوگیری می شود.

اگر خونریزی شدید بوده و بند نیاید و احتمال مرگ بیمار باشد باید با یک دستمال ، کراوات ، جوراب بلند و در صورت موجود بودن با (نوار شریان بند) محل زخم را به طرف قلب محکم بسته و بیمار را فوراًَ به بیمارستان منتقل کنید. ضمناًَ از روش فشار دادن نقاط خاص نیز میتوانید استفاده کنید، با استفاده از روش نقطه فشار، به طور موقت روی سرخرگ اصلی عضو که به آن خون میرساند فشار وارد آورید، سرخرگ را بین استخوان و بافت های نزدیک آن محبوس کنید، با این روش گردش خون عضو تقریباً متوقف میشود.

کمک های اولیه در شکستگی ها

در اثر افتادن جسم سنگین، سقوط، تصادفات و یا برخورد با یک جسم خارجی سنگین ممکن انواع شکستگی ها و کوفتگی ها برای شخص رخ دهد. استخوان ممکن اسن در یک نقطه یا چند نقطه بشکند، سر استخوان ممکن است درون بافت ها و عضلات باقی بماند که به آن شکستگی بسته میگویند و یا ممکن است پوست را پاره کند و از بدن بیرون بزند که به آن شکستگی بسته میگویند.

محل عضو شکسته متورم است و در اکثر مواقع بیمار از حرکت دادن آن بیم دارد. به هنگام شکستگی عضو بهتر است با استفاده از آتل یا تخته چوب عضو شکسته شده را ببندید تا در حالت ثابت قرار گیرد و از خونریزی آن جلوگیری شود.

در رابطه با در رفتگی ها (جابجایی استخوان یا بیرون آمدن استخوان از مفصل) کمک های اولیه شامل موارد زیر است:

 1. اندام شکسته و یا در رفته را در راحت ترین حالت از نظر کمک گیرنده قرار دهید و در صورت ممکن دور و زیر اندام را بالشت ها نرم بگذارید.
 2. جای در رفتگی را با یک حوله و یا دستمال و نوار شکستگی بند ببندید تا بی حرکت بماند.
 3. نباید کوشش کنید در رفتگی را جا بندازید زیرا ممکن است رگ ها و عصب ها آسیب ببینند.
 4. اگر حالت شوک ایجاد شد به درمان آن بپردازید.
 5. مصدوم را فورا به بیمارستان برسانید.

کمک های اولیه در سوختگی

سوختگی عبارت است از آسیب بافت در اثر حرارت، الکتریسیته، اشعه، مواد شیمیایی که بر حسب عمق و درجه ضایعات پوستی به سه درجه تقسیم میشود. درجه اول که کم است درجه دوم که متوسط است و درجه سوم که شدید می باشد.

به طور کلی در معالجه سوختگی ها اگر سوختگی قابل توجه است باید بیمار را گرم نگهداشته و بدن او را بپوشانید و فرد آسیب دیده را هرچه سریع تر به بیمارستان برسانید.

اگر سوختگی سطحی باشد میتوانید اقدامات زیر را انجام دهید:

 1. به فرد گرفتار سوختگی آرامش و اطمینان بدهید.
 2. پوشش های تنگ را شل کنید و لوازم شخصی را بیرون آورید.
 3.  بخش سوخته را به مدت ۱۱ دقیقه زیر جریان آرام آب سرد تمیز بگیرید یا آن را در آب سرد فرو ببرید یا روی آن یخ بگذارید.
 4.  جای سوختگی را تمیز بپوشانید و به آن دست نزنید.
 5. در صورت نداشتن وسایل الزم روی زخم را باز بگذارید.
 6. هرگز تاول ها را نترکانید ، پوست ور آمده را آزاد نکنید و به محل سوختگی دست نزنید.

کمک های اولیه در سرمازدگی

در سرما زدگی اولین قدم حفاظت اعضای سرما دیده بدن و گرم کرده فرد سرما زده است. گام های بسیار موثر در رابطه با سرمازدگی به شرح زیر است:

 1. فرد سرما زده را پوشانده و بخوابانید.
 2. فرد سرما زده را به جایی گرم برسانید و لباس های خیس وی را در آورید.
 3.  اگر سرما زده بیهوش است به وی نوشیدنی گرم بدهید.
 4.  عضو سرما زده را با قرار دادن آن در داخل آب گرم و یا پیچیدن پتو یا ملحفه گرم به دور آن ، به سرعت گرم کنید. از مالش عضو آسیب دیده
  خودداری کنید.
 5. در صورت امکان از فرد سرما زده بخواهید با حرکات آرام ، عضو آسیب دیده را به تمرین وادار و حرکت دهد.
 6.  در صورت لزوم بیمار را به مرکز در مانی انتقال دهید.

کمک های اولیه در گرمازدگی

سرما زدگی عبارت است از نوعی واکنش بدن در برابر گرما و ازدیاد بسیار درجه حرارت بدن و اختلال در تعریق در بدن. برخی از مهم ترین اقدامات به هنگام سرمازدگی عبارت است از:

 1. مصدوم را به یک محیط خنک برده و لباس های او را از تنش خارج سازید .
 2.  اگر مصدوم بهوش است او را در وضعیت نیمه خوابیده قرار داده، سر و شانه هایش را به یک بالش تکیه دهید.
 3. به دور مصدوم یک ملحفه خیس بپیچید و با پاشیدن آب آن را خیس نگه دارید.
 4. مصدوم را در معرض مستقیم جریان هوا قرار دهید.
 5.  اگر بیمار بیهوش است، کمک های اولیه را آغاز و هر چه زودتر وی را به مراکز درمانی برسانید.

کمک های اولیه در برق  گرفتگی

سوختگی در اثر جریان برق جز خطرناک ترین نوع سوختگی ها است که در ۹۰ درصد مواقع منجر به مرگ میشود. بدن انسان یکی از بهترین هادی ها برای عبور جریان برق است و در اثر عبور جریان برق دچار عوارض سنگینی میشود. در این مورد خاص یعنی سوختگی در اثر برق برای فرد کار زیادی نمیتوان انجام داد و باید فورا به بیمارستان مراجعه کرد. قبل از انتقال فرد بیمار به بیمارستان رعایت برخی از نکات میتواند کمک کننده باشد، این نکات عبارت انداز:

 1.  قبل از هر چیز جریان برق را قطع و مصدوم را از محل حادثه دور کنید.
 2. با گذاشتن یک تخته و کفش الستیکی و پارچه خشک در زیر پا و پوشدن دستکش الستیکی گوشه ای از لباس بیمار را گرفته و او را از سیم برق جدا کنید.
 3.  چون جریان برق، قلب و دستگاه تنفس را زودتر از هر قسمت دیگر بدن تحت تأثیر قرار میدهد، بهتر است که در صورت لزوم تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی را اجرا کنید.
 4.  لباس های بیمار را شل کنید، پاهای وی را بالاتر از تنه قرار دهید و محل سوختگی را با پارچه ضد عفونی خشک بپوشانید.
 5. توجه داشته باشید که سوختگی ممکن است هم در محل ورود برق و هم در محل خروج برق وجود داشته باشد، پس باید هر دو طرف را پانسمان کنید.
 6.  پس از انتقال بیمار به مراکز درمانی بقیه امور را به عهده پزشک معالج بگذارید.

کمک های اولیه در مسمومیت ها

هدف از کمک های اولیه به هنگام مسمومیت ها نجات جان مصدوم و حارج کردن عامل مسموم کننده و رقیق کردن سم و اعزام فوری مصدوم به بیمارستان است. انتقال فرد مصدوم به بیمارستان به دو صورت انجام میگیرد که عبارت اند از:

 1. در صورتی که مسموم بهوش باشد فوراًَ از او سئوال کنید که چه اتفاقی افتاده، زیرا هر لحظه ممکن است بیهوش شود.
 2. اگر علامت سوختگی در لب ها و دهان مشاهده نشود و یا بوی مواد نفتی استشمام نگردد فوراًَ با تحریک حلق، مسموم را وادار به استفراق نمائید ولی اگر علائم سوختگی در لب و
  دهان مشاهده شد او را وادار به استفراق نکنید، فقط کمی آب به او بخورانید تا سم رقیق شود و سریعاًَ وی را به بیمارستان برسانید.
 3.  در صورتی که مسموم بیهوش باشد، اگر تنفس او عادی است او را به پهلو بخوابانید و توجه نمایید راه های تنفسی او باز باشد
 4. . اگر تنفس مسموم ضعیف و یا قطع شده است فوراًَ اقدام به تنفس مصنوعی نموده او را به بیمارستان انتقال دهید.
 5. چنانکه آثاری از سم خورده یا مصرف شده مانند شیشه خالی، نسخه پزشک، قوطی، لیوان، مواد استفراغی موجود باشد، برای تشخیص نوع سم، همراه مسموم به بیمارستان بفرستید
 6. . آگاهی از سوابق بیماری مسموم، نوع داروی مصرفی و شغل بیمار، راهنمای تشخیص مفیدی است.
در رابطه با گزیدگی توسط حشرات و مار اقدامات زیر را به عمل آورید:
 1. ابتدا باید نیش را از محل نیش زدگی خارج کنید.
 2. بالا و پایین محل نیش زدگی را ببندید.
 3. مقداری یخ روی گزیدگی بگذارید و بیمار را به مرکز درمانی برسانید.
 4. شکاف دادن محل نیش زدگی و مکیدن محل نیش نیز بالفاصله پس از گزش مؤثر خواهد بود.

کمک های اولیه در شوک

حالت شوک معلول نارسایی خون است که در بسیاری از مواقع میتواند به مرگ فرد مصدوم منجر شود. علت های حالت شوک بسیار است حوادث شدید که سبب خونریزی شدید و یا
شکستگی های متعدد میشود، وارد آمدن لگد به شکم که سبب خونریزی داخلی میشود، سقوط چیزی روی سر یا روی قسمت دیگری از بدن که ضایعات مهمی را توأم یا بدون بی هوشی سبب شود میتوانند علل شوک باشند.

با مشاهده علائمی چون رنگ پریدگی و عرق سرد، احساس ناراحتی، احساس تشنگی، اضطراب، شکایت از سرما، وجود نبض ضعیف یا تند که از علائم شوک میباشند. در هنگام مشاهده شوک زدگی شخص بهرت است اقدامات زیر صورت گیرد:

 1.  بیمار را آرام روی زمین بخوابانید و رویش را بپوشانید.
 2. اطمینان حاصل کنید که مجرای تنفسی بیمار باز است.
 3.  در صورت وجود شکستگی، محل شکستگی را باید ثابت نگه داشته و بیمار را در حالت افقی قرار دهید.
 4.  در صورتی که بیمار شکستگی نداشته باشد او را به روی شکم روی زمین بخوابانید و سر او را به طرف پهلو کج کنید و یک زانوی او را خم کرده، روی زانوی دیگر بگذارید.
 5.  در صورت بروز خونریزی، از آن جلوگیری کنید.
 6.  اگر بیمار احساس تشنگی میکند میتوانید به او آب بدهید مگر مواقعی که از ناحیه شکم صدمه دیده باشد یا حالت تهوع داشته و یا به عمل جراحی نیاز داشته باشد.
 7.  با انجام اقدامات فوق، در صورتی که شوک معالجه نشد، برای مداوای اساسی باید بیمار را به مراکز درمانی انتقال دهید.

موثر ترین ابزار به هنگام اقدامات کمک های اولیه

قطعا به هنگام اجرا و انجام کمک های اولیه بهترین و موثر ترین ابزار برای هرکسی وسایل و امکانات پزشکی می باشد. جعبه کمک های اولیه مهم ترین ابزار برای اقدام به کمک های اولیه می باشد، این جعبه به دلیل دار بودن اقلام و لوازم پزشکی فوری و اولیه میتواند یک کمک بزرگ برای نجات جان مصدوم . فرد آسیب دیده باشد و فرد مصدوم تا رسیدن به مراکز درمانی مداوا و مراقبت کند.

محتوای دورن هر جعبه کمک های اولیه میتواند متفاوت باشد و همچنین این جعبه متناسب با شرایط شغلی و موقعیت زمانی و مکانی دارای انواع مختلفی می باشد. اما به طور کلی بیشتر محتویات انواع جعبه کمک های اوایه یکسان است.

محتویات درون جعبه کمک های اولیه
نوارهای بانداژباندهای نواری
تخته آتل برای شکسته بندی های کوچکمحافظ یا پد چشم
دستکش معاینه یک بار مصرفگلوله های پنبه ای
ضدعفونی کننده دستژل شوینده
حولهبتادین
محلول آمونیاک برای تحریک تنفسمحلول شستشوی چشم
قیچی و موچینکیسه های پلاستیکی در اندازه های مختلف
صابونتب سنج
بوستر یا دستگاه مکنده برای شستشوی زخم هاپماد سوختگی
ماسک جراحینمک استریل برای شستشو
زانو بندسرنگ
کیف یخفنجان یا قاشق دارو
کبریتکیسه آب گرم
چسب زخمچسب نواری

نحوه استفاده از لوازم درون جعبه کمک های اولیه

پانسمان و بانداژ

پانسمان پوشش حفاظتی زخم است که به منظورهای مختلفی از قبیل: محافظت از زخم در طول مدت التیام، کمک به کنترل خونریزی، جذب خون و ترشحات زخم، جلوگیری از آلودگی بیشتر زخم، نگهداری داروی زخم و کاهش درد انجام میگیرد.

روش پانسمان کردن

 1. وسایل پانسمان را آماده نموده و نزد بیمار ببرید.
 2. بیمار را در وضعیت راحتی قرار دهید.
 3. دست های خود را با آب و صابون بشویید و با الکل آنها را ضد عفونی کنید.
 4. با یک دست پانسمان قبلی را بردارید و با دست دیگر، زخم و اطراف آنرا با داروهای ضد عفونی کننده تمیز کنید.
 5. با استفاده از پنس استریل، به تعداد الزم گاز استریل روی زخم بگذارید.
 6. پانسمان را با استفاده از باند یا نوار چسب در محل ثابت کنید.
 7. هنگام تعویض پانسمان باید به علائم عفونت زخم مانند سرخی و تورم در محل زخم و بروز تب توجه شود و اقدامات ضروری انجام گیرد.

بانداژ و یا باند پیچی

هنگامی که زخم را پانسمان کردیم لازم است این پانسمان را به وسیله بانداژ ثابت نگه داریم. علاوه بر این در مواقعی که میخواهیم تکیه گاهی برای عضو صدمه دیده فراهم نماییم یا حرکت آن را محدود کنیم، عضو را باندپیچی میکنیم.

باند ها دارای انواع گوناگونی می باشند که عبارت اند از: 

 1. باند لوله شده
 2. باند توری کشدار
 3. باند چند سر
 4. باند سه گوش
 5. باند T شکل
 6. باند چسب دار

پد چشم

آی پد رو در آب ولرم و یا آب گرم به آرامی باز کنید و بر روی چشم آسیب دیده و مژه ها قرار دهید و به آرامی ماساژ دهید. توجه داشته باشید که قبل گذاشتن پد چشم، چشم هارو به آرامی تمیز کنید.

آتل و یا شکسته بند

استفاده از آتل و یا شکسته بندها نیازمند آموزش های ویژه است اما در شرایط بحرانی و یا سخت سعی کنید آتل را در دو طرف عضو شکسته قرار داده و غضو را به آرامی در میان آتل بگذارید و آن را با باند مخصوص شکسته بندی، ببندید.

بتادین

استفاده از بتادین با توجه به نوع زخم و نوع بتادین کاملا دارای دستور العمل متفاوتی می باشد. اما به طور کلی بهتر است که اول بتادین را بر روی دستمال تمیزی ریخته و بر روی زخم و اطراف آن به آرامی ماساژ دهید و تا حد امکان از نگهداری بتادین به صورت بلند مدت بر روی زخم و خراش خودداری کنید.

محلول آمونیاک برای تحریک تنفس

 1. افراد مبتلا را فوراً به فضای باز منتقل کرده و تمام پوشش هایی که مانند ماسک آمونیاک و ریش بند تنفس را محدود می کند، باز کنید.
 2. فرد مبتلا رو بی حرکت نگاه دارید و بدن او را با پتو بپوشانید.
 3. اگر دهان و یا گلو سوخته است، در صورت به هوش بودن فرد مبتلا به او جرعه ای آب جهت شستشوی دهان و نوشیدن بدهید.
 4. در صورت به هوش بودن فرد مبتلا و عدم سوختگی دهان به او چای یا قهوه گرم و شیرین بدهید. ( هرگز به فردی که از هوش رفته چیزی نخورانید! )
 5. در صورت توقف تنفس، تنفس مصنوعی را اجرا کنید.

نکته: استفاده از لوازم پزشکی و یا اجرای انواع کمک های پزشکی قطعا نیازمند آموزش است و از انجام هرگونه امداد پزشکی بدون آموزش و یا اطلاع به طور حتم خودداری کنید.

معرفی برخی از بهترین مدل های جعبه کمک های اولیه

سخن اخر

یادگیری کمک های اولیه و دستور العمل های کمک های اولیه یکی از واجبات مهم برای هر فردی است میتواند علاوه بر نجات خودمان در شرایط بحرانی باعث نجات جان دیگر افراد نیز شود.

توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بدانید یادگیری کمک های نیازمند آموزش است و هرگز نباید به صورت خودسرانه اقدام به یادگیری این قبیل فعالیت ها کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *